Strona domowa > Zwroty / wymiany

WYMIANA TOWARU

Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, wynosi 10 zł i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru.

Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej w pkt. 7.2

Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.

Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, sklep Shoes.Gym Hero® dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Shoes.Gym Hero® zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.

Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Shoes.Gym Hero®.

Wymieniany Towar prosimy odsyłać na adres:  Shoes. Gym Hero  36-071 Trzciana 279A

Wraz z wymienianym towarem prosimy dołączyć ksero paragonu/faktury. Całość prosimy odesłać w oryginalnym nie uszkodzonym opakowaniu ,z informacją o  wymianie/zwrocie  oraz adresem do wysyłki.

Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 

PRAWO DO ODSTĘPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI

Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 -sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

 W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru.

Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres Shoes. Gym Hero 36-071 Trzciana 279A niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli  Towar został odesłany przed jego upływem. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

REKLAMACJE

Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

Shoes.Gym Hero® zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.

W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny

www.shoes.gymhero.eu/zgloszenie_reklamacyjne.doc

 Shoes.Gym Hero® w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

Jeżeli w wyniku uznania przez Shoes.Gym Hero® reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Shoes.Gym Hero® niezwłocznie zwróci taki Towar przez firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

 W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Shoes.Gym Hero® wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Gym Hero® będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 1 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

Konsument posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Shoes.Gym Hero®  umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Shoes.Gym Hero® ;

Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Kupującym a Shoes.Gym Hero®, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.